PASZPORT

Na podstawie decyzji Rządu Republiki Chorwacji obywatele Rzeczypospolitej Polskiej (również dzieci), którzy przebywają w Republice Chorwacji do 90 dni, mogą przekroczyć chorwacką granicę z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Sugerujemy jednak posługiwanie się paszportem (NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE), gdyż niektóre instytucje mogą wymagać okazania tego dokumentu (np. kantory, banki czy ośrodki zdrowia).

Uchwała Rządu Republiki Chorwacji (NN 41/08 z dnia 01.05.2008. odpowiednik polskiego Dziennika Ustaw).

LECZENIE OBYWATELI POLSKI W REPUBLICE CHORWACJI

Republika Chorwacji przejęła umowę dwustronną podpisaną pomiędzy rządem PRL a rządem FNRJ o świadczeniu usług medycznych w nagłych przypadkach. By móc korzystać z usług medycznych należy okazać dowód tożsamości i dowód ubezpieczenia. Świadczenia w nagłej pomocy udzielane są na takich samych zasadach, jak dla obywateli Republiki Chorwacji.

ZWIERZĘTA DOMOWE

Za zwierzęta domowe uznaje się: psy, koty, tchórze zwyczajne z rodziny łasicowatych (fretki), bezkręgowce (oprócz pszczół i raków), ozdobne rybki tropikalne, płazy, gady, ptaki (oprócz drobiu), gryzonie i domowe króliki.

Zwierzętom musi towarzyszyć ich właściciel, musi posiadać odpowiedni certyfikat weterynaryjny lub paszport, a oprócz tego psy, koty i fretki muszą być oznaczone odpowiednim mikrochipem oraz powinny posiadać świadectwo szczepień przeciwko wściekliźnie.

Przez każde przejście graniczne można przewieźć do pięciu zwierząt domowych, zwierzęta podlegają wtedy zwykłej kontroli celnej. W przypadku, gdy przewozi się więcej niż pięć zwierząt lub gdy zwierzęta nie należą do podróżnego kontrolę na granicy musi przeprowadzić inspektor weterynaryjny. W takim przypadku zwierzęta można przewieźć tylko przez te przejścia graniczne, na których przeprowadzana jest kontrola weterynaryjna.

Przepisy weterynaryjne zabraniają wwozu na terytorium Republiki Chorwacji możliwie niebezpiecznych ras psów pit bull terier i ich krzyżówek, które nie są wpisane do rejestru Międzynarodowego Związku Kynologicznego (FCI).

Kontrolę weterynaryjną przeprowadza się również w przypadku wwozu/wywozu specyficznych przedmiotów pochodzenia zwierzęcego: wszystkich rodzajów skór dzikich zwierząt oraz trofeów łowieckich (kiedy wymagany jest odpowiedni certyfikat łowiecki wydany przez instytucję państwa, w którym odbyło się polowanie), a w związku z faktem, iż za ich pośrednictwem mogą być przenoszone choroby zakaźne.

PRZEWÓZ LEKÓW

Na terytorium Republiki Chorwacji można wwieźć tylko taką ilość gotowych leków, jaka jest niezbędna do zażywania przez okres najwyżej jednego miesiąca. Leki te muszą być dopuszczone do użytku w państwie, gdzie zostały wyprodukowane. Podróżny musi posiadać ze sobą historię choroby lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zażywania leków.

W przypadku leków, które zawierają środki odurzające możliwy jest wwóz leków w dawce na 5 dni. Niezbędne jest przy tym posiadanie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, kopii recepty, kopii historii choroby. Osoby, które przyjmują takie leki w ramach terapii zastępczej w leczeniu uzależnień, czy w leczeniu chorób złośliwych mogą przewieźć przez granicę dawkę na 15 dni.


SAMOCHODY

Dokumenty wymagane przy wjeździe do Chorwacji samochodem to: dowód rejestracyjny pojazdu i obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Zielona karta nie jest wymagana.

Podróżny, który przekracza granicę pojazdem, który nie należy do niego musi mieć pisemne pełnomocnictwo właściciela pojazdu do jego użytkowania potwierdzone u notariusza i przetłumaczone na język chorwacki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.

PRZEWÓZ GOTÓWKI PRZEZ GRANICĘ

Osoby fizyczne mogą przewieźć gotówkę przez granicę w każdej ilości (w gotówce i czekach) i walucie. Kwotę powyżej 10.000 euro należy zgłosić funkcjonariuszowi celnemu w czasie wjazdu i wyjazdu z terytorium Republiki Chorwacji.

OSOBY MAŁOLETNIE

Dzieci mogą przekroczyć chorwacką granicę z ważnym paszportem lub ważnym dowodem osobistym.

W przypadku, gdy dziecko nie podróżuje w towarzystwie rodziców lub prawnych opiekunów niezbędne będzie poświadczone pozwolenie podpisane przez obydwoje rodziców.

W tym celu przy przekroczeniu granicy Republiki Chorwacji osoby takie powinny okazać potwierdzoną notarialnie zgodę opiekuna prawnego zawierającą następujące pozycje:

- dane osobiste opiekuna prawnego,
- dane osobiste osoby małoletniej
- cel i okres pobytu w Republice Chorwacji,
- termin pobytu w Republice Chorwacji,
- okres ważności zgody,
- podpis opiekuna prawnego.

Zgoda powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język chorwacki lub angielski.

Wyżej opisana zgoda nie jest wymagana, gdy osoba małoletnia posiada paszport i:
- podróżuje samolotem i dysponuje odpowiednim dokumentem wydanym przez przewożnika zgodnie ze standardami IATA, lub
- jest wymieniona na liście uczestników wycieczki szkolnej, sporządzonej przez szkołę organizującą wyjazd i przetłumaczonej na język chorwacki lub angielski, lub
- jest wymieniona na liście uczestników imprezy sportowej lub kulturalnej.

Podczas kontroli przydatne mogą być i inne dokumenty (npr. akt urodzenia, decyzja Sądu itp.) które nie muszą być przetłumaczone na język chorwacki, a mogą przyczynić się do szybszej i prościej kontroli granicznej o ile obcokrajowiec je posiada.

 

DANE KONTA AMBASADY

Ambasada Republiki Chorwacji

ul. Ignacego Krasickiego 25

02-611 Warszawa

Bre Bank, konto nr 44 1140 1010 0000 3076 4000 1001

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana