WYDAWANIE WIZ

WAŻNA INFORMACJA:


Obcokrajowcy, którzy posiadają:

• pozwolenie na pobyt wydane przez jedno z państw członków Strefy Schengen,

• wizę Schengen typu (C) lub

• wizę krajową (D) którą wydało jedno z państw członków Strefy Schengen,
nie potrzebują wiz wjazdowych na terytorium Republiki Chorwacji i pobyt krótkotrwały oraz na tranzyt przez terytorium Republiki Chorwacji.


Wspomniane wyżej dokumenty muszą być ważne w czasie wjazdu i wyjazdu z terytorium Republiki Chorwacji, muszą więc umożliwiać powrót na terytorium Strefy Schengen.

Przepisy te pozostają w mocy do dnia uzyskania przez Republikę Chorwacji pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej.

 

•Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie pod względem spraw konsularnych pokrywa obszar całej Polski.

•Pomiędzy Republiką Chorwacji i Rzeczypospolitą Polską została podpisana umowa o wzajemnym zniesieniu wiz.

•Na podstawie decyzji Rządu Republiki Chorwacji obywatele Rzeczypospolitej Polskiej (również dzieci), którzy przebywają w Republice Chorwacji do 90 dni, mogą przekroczyć chorwacką granicę z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Sugerujemy jednak posługiwanie się paszportem (NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE), gdyż niektóre instytucje mogą wymagać okazania tego dokumentu (np. kantory, banki czy ośrodki zdrowia).

Z dniem 26 czerwca 2012 r. straciły ważność wpisy danych dzieci w paszportach rodziców. Wynika to ze zmiany przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie, wprowadzonej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 444/2009.

Oznacza to, iż osoby małoletnie, których dane zostały wpisane do paszportu rodzica:

-nie będą mogły od dnia 26 czerwca 2012 r. przekraczać granicy na podstawie wpisu w paszporcie rodzica,

-w przypadku wyjazdu za granicę powinny posiadać indywidualny dokument paszportowy (lub odpowiednio - dowód osobisty).

•Obywatele Republiki Chorwacji mogą przekroczyć granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ważnego paszportu.


WYDAWANIE WIZ

Obcokrajowiec, który musi wyrobić wizęprzed wjazdem na terytorium Republiki Chorwacji może się zgłosić do przedstawicielstwa dyplomatycznego/urzędu konsularnego Republiki Chorwacji, które pokrywa teren, na którym się znajduje.

Jeśli Republika Chorwacji nie posiada przedstawicielstwa dyplomatycznego w danym kraju, obcokrajowiec może złożyć wniosek o wydanie wizy w najbliższym chorwackim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym.

Obcokrajowiec osobiścieskłada wniosek o wydanie wizy. Wyjątkowo w uzasadnionych sytuacjach obcokrajowiec nie musi składać wniosku osobiście, ale musi osobiście pojawić się w przedstawicielstwie dyplomatycznym/ urzędzie konsularnym po odbiór wizy.

Wniosek o wydanie wizy dla osoby niepełnoletniej lub osoby pozbawionej prawa stanowienia o sobie składa prawny opiekun.

Wniosek o wydanie wizy można złożyć najwcześniej 3 miesiące przed planowanym terminem podróży.

Do wniosku o wydanie wizy należy dołączyć:

• ważny paszport lub inny dokument podróżny – termin ważności paszportu, w którym będzie wydana wiza musi być dłuższy przynajmniej 3 miesiące od terminu ważności wizy
• jedno zdjęcie w kolorze o wymiarach 35x45 mm
• potwierdzenie celu pobytu w Republice Chorwacji
• potwierdzenie zakwaterowania
• potwierdzenie o posiadanych środkach na pobyt w Republice Chorwacji oraz na powrót do kraju lub podróż do innego kraju
• kopia środka lokomocji i w dwie strony i ewentualnie potwierdzenie pozwolenia na wjazd do trzeciego kraju
• potwierdzenie o posiadanym ubezpieczeniu lub ubezpieczeniu podróżnym
• voucher turystyczny, zaproszenie od osoby prywatnej lub prawnej z Chorwacji potwierdzone u notariusza lub inny dokument, z którego niewątpliwie można stwierdzić cel i okres pobytu w Chorwacji
• karta pobytu w Polsce (stałego lub tymczasowego) lub wiza Schengen (multiply C)

ZAPROSZENIE DLA OBCOKRAJOWCA

1. Obcokrajowiec przyjeżdża do Chorwacji w celach prywatnych na zaproszenie osoby fizycznej.

Jeśli obcokrajowiec przyjeżdża do Republiki Chorwacji w celach prywatnych na zaproszenie osoby fizycznej musi dołączyć do wniosku o wydanie wizy zaproszenie, jako potwierdzenie celu podróży. Zaproszenie wypełnia gwarant – osoba fizyczna z Republiki Chorwacji.
Treść zaproszenia została określona Regulaminem o wizach, załącznik 2 (NN 49/08).

Gwarantem może być obywatel chorwacki lub obcokrajowiec, który posiada pozwolenie na pobyt czasowy w Republice Chorwacji, a który ma dochody lub zapewnione środki w Republice Chorwacji.

Do Zaproszenia gwarant musi dołączyć potwierdzenie o stałym źródle dochodów w Republice Chorwacji (potwierdzenie o zarobkach, odcinek emerytury) z ostatnich 3 miesięcy lub odpowiedni wyciąg z konta.

Gwarant musi potwierdzić swój podpis na Zaproszeniu u notariusza.
W sytuacji, kiedy gwarant jest obecny przy składaniu wniosku o wizę podpis na zaproszeniu można potwierdzić również w:
- przedstawicielstwie dyplomatycznym/ urzędzie konsularnym Republiki Chorwacji, jeśli gwarant jest obywatelem Chorwacji lub
- w odpowiednim urzędzie kraju przyjmującego, jeśli gwarantem jest obcokrajowiec

Zaproszenie, które zawiera oświadczenie o konfiskacie i na którym gwarant złożył swój podpis ma moc prawną decyzji o zajęciu komorniczym i zostaje wydane w jednym egzemplarzu.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne/ urząd konsularny Republiki Chorwacji, w którym obcokrajowiec składa wniosek o wydanie wizy w celu wizyty prywatnej zatrzymuje oryginał Zaproszenia.
Wnioskodawcy wręcza się kopię Zaproszenia, by mógł okazać dokument potwierdzający cel pobytu, do wglądu na prośbę organu odpowiedzialnego za kontrolę granic.

Formularz Zaproszenia dla osoby fizycznej.

Ten formularz wykorzystuje się w przedstawicielstwach dyplomatycznych/ urzędach konsularnych Republiki Chorwacji za granicą.

2. Obcokrajowiec przyjeżdża do Chorwacji w celach zawodowych, na zaproszenie osoby prawnej.

Jeżeli obcokrajowiec przyjeżdża do Republiki Chorwacji w celach zawodowych na zaproszenie osoby prawnej musi dołączyć do wniosku o wydanie wizy zaproszenie dla obcokrajowca osoby prawnej, jako potwierdzenie celu podróży. Zaproszenie wypełnia gwarant – osoba prawna z Republiki Chorwacji.

Treść zaproszenia została określona Regulaminem o wizach, załącznik 2 (NN 49/08).

Do Zaproszenia gwarant musi dołączyć potwierdzenie o płynności (formularz bon 1, bon 2 lub potwierdzenie Sądu gospodarczego, że nie jest toczone postępowanie likwidacyjne wobec Gwaranta).

Zaproszenie musi być potwierdzone pieczątką firmową i musi zawierać podpis osoby upoważnionej do reprezentowania.
Przedstawicielstwo dyplomatyczne/ urząd konsularny Republiki Chorwacji, w którym obcokrajowiec składa wniosek o wydanie wizy w celu wizyty służbowej zatrzymuje oryginał Zaproszenia.
Wnioskodawcy wręcza się kopię Zaproszenia, by mógł okazać dokument potwierdzający cel pobytu, do wglądu na prośbę organu odpowiedzialnego za kontrolę granic.

Formularz Zaproszenia dla obcokrajowca osoby prawnej.

Ten formularz wykorzystuje się w przedstawicielstwach dyplomatycznych/ urzędach konsularnych Republiki Chorwacji za granicą.

UBEZPIECZENIE LUB UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE
Odpowiednie i ważne ubezpieczenie lub ubezpieczenie podróżne pozwala na pokrycie kosztów, które mogłyby powstać w czasie pobytu obcokrajowca w Republice Chorwacji, a które wiążą się z powrotem do kraju pochodzenia z powodów zdrowotnych, koniecznej pomocy medycznej i/lub pobytu w szpitalu.

Osoba, która składa wniosek o wizę podróżną na jeden lub dwa wjazdy musi okazać potwierdzenie o posiadanym ubezpieczeniu lub polisę ważnego ubezpieczenia podróżnego, które pokrywa cały okres planowanego pobytu w Republice Chorwacji.
Osoba, która składa wniosek o wizę podróżną z nieograniczoną liczbą wjazdów musi okazać potwierdzenie o posiadanym ubezpieczeniu lub polisę ważnego ubezpieczenia podróżnego, które pokrywa cały okres planowanego pobytu w Republice Chorwacji. Taka osoba jest również zobowiązana do wypełnienia oświadczenia o ubezpieczeniu lub ubezpieczeniu podróżnym dodatkowych wizyt.
Wnioskodawca jest zobowiązany do nabycia ubezpieczenia podróżnego w kraju, w którym przebywa. Jeśli nie jest to możliwe musi wykupić ubezpieczenie w innym kraju.
Osoba fizyczna lub prawna z Republiki Chorwacji, która zaprasza wnioskodawcę może w jego imieniu zawrzeć umowę o ubezpieczenie podróżne z towarzystwem ubezpieczeniowym w Republice Chorwacji. Najmniejsza kwota ubezpieczenia musi wynosić 30 000 euro (słownie: trzydzieści tysięcy euro).

Oświadczenie o ubezpieczeniu lub ubezpieczeniu podróżnym dodatkowych wizyt.

Koszt wydania wizy w postępowaniu standardowym trwającym 10 dni wynosi 142 PLN.
Koszt wydania wizy w postępowaniu przyspieszonym trwającym 3 dni wynosi 283 PLN.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana